TSO beleid


‘TUSSENSCHOOLSE OPVANG ‘HET KINDEREETCAFE’ BELEIDSPLAN

HET OVERBLIJVEN OP OBS “DE BEVER” IN STADSPOLDERS, DORDRECHT

 

Inleiding

Tijdens de TSO (Tussenschoolse Opvang) houden wij rekening met het beleid van de school. Om verwarring te voorkomen, vinden wij het belangrijk dat kinderen tijdens de TSO met dezelfde waarden en normen om moeten gaan als ze gewend zijn tijdens schooltijd, met dien verstande dat de TSO vrije tijd is. Ze blijven immers in hetzelfde gebouw en dan zijn duidelijke afspraken en samenwerking tussen school en TSO essentieel.

Note; wanneer  er in dit beleidsplan wordt gesproken over ouders, dan dient hier ook verzorgers gelezen  te worden.

Doelstelling en pedagogische visie

De TSO heeft als doel:

Het bieden van een prettige, veilige en pedagogische verantwoorde middagpauze aan kinderen, waardoor kinderen in staat zijn om de leertijd na de middagpauze zo optimaal mogelijk in te vullen en ouders in de gelegenheid worden gesteld om zorgtaken en arbeid of scholing te combineren.

We gaan er vanuit dat een ontspannen tijd tussen de middag bijdraagt aan het welzijn van de kinderen en hun prestaties op school. Na een ochtend merendeels inspannend bezig  zijn, hebben kinderen behoefte aan gezonde voeding, ontspanning en buitenlucht.

De professionele en enthousiaste overblijfkrachten bieden een veilige en vertrouwde omgeving waarin een kind zichzelf kan zijn. De basishouding van de overblijfkrachten wordt gekenmerkt door warmte en aandacht voor elk kind: individueel en in de groep.

Ons uitgangspunt is dat ieder kind:

-          Een uniek mens is, met eigen mogelijkheden en een eigen wil.

-          Een natuurlijke drang heeft tot zelfontplooiing, om zowel geestelijk als lichamelijk te groeien.

-          In vrijheid zijn mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

-          De nodige vaardigheden wil verwerven om zich op zijn/haar gemak te kunnen voelen in de samenleving.

-          Gericht is op interactie met zijn/haar omgeving.

 

Bijdrage TSO bestaat uit de volgende onderdelen:

-          Het aanbieden van een compleet verzorgde broodmaaltijd in een veilige en vertrouwde omgeving door professionele en enthousiaste TSO medewerkers.

-          Er is geen wachtlijst, ieder kind kan gebruik maken  van de TSO.

-          Een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen in een gezellige en veilige omgeving door te zorgen voor rust, orde, regelmaat, duidelijkheid en door zo consequent mogelijk te zijn.

-          Kinderen serieus te nemen door middel van de juiste informatie en goede uitleg te geven die aansluit bij de behoefte, het niveau en de belevingswereld van de kinderen.

-          De kinderen structuur te bieden door grenzen te stellen, zodat de regels en afspraken duidelijk zijn.

-          Kinderen te stimuleren tot zelfstandigheid, zodat een kind zelfvertrouwen kan opbouwen en geduldig en begripvol om te gaan met de gevoelens en reacties van kinderen.

-          Een pedagogisch klimaat te bieden waarin zij verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en anderen en de omgeving ervaren en zich eigen te leren maken.

-          Kinderen te leren een eigen mening te vormen in wisselwerking met hun omgeving.

 

DE TSO HANTEERT DE VOLGENDE UITGANGSPUNTEN

·         TSO is voor de kinderen vrije tijd

·         Binnen de TSO is een sfeer van verdraagzaamheid en wederzijds respect.

·         Er staan vertrouwde gezichten voor de groep, 1 leidster op 20 kinderen .

·         Er is voldoende keuzemogelijkheid in spel-, speel- en knutselmateriaal.

·         Er zijn duidelijke richtlijnen, afspraken en regels.

·         De sfeer en gewoonten tijdens het overblijven sluiten aan bij de school.

·         Als het weer het toelaat, gaan de kinderen buiten spelen.

·         Overblijfkrachten zijn gemotiveerde vrijwilligers die werken vanuit een pedagogisch beleidsplan.

·         Er is aandacht voor deskundigheidsbevordering middels scholing.  

Simone (coördinator) heeft de opleiding tussenschoolse opvang gedaan (bij IOS).

De coördinator en TSO-medewerkers  zijn in het bezit van een BHV diploma.                                             

·         Er wordt regelmatig geëvalueerd met de school.

·         De TSO staat los van de school en onderhoudt zelfstandig contact met ouders, waar nodig.

 

 

ZELFREDZAAMHEID

Tijdens de TSO worden de kinderen gestimuleerd zoveel mogelijk zelf te doen. Kleuters worden voor het eten begeleid naar het toilet, maar ze beslissen uiteindelijk zelf of ze gaan. De hulp en begeleiding van de TSO-medewerker bij de toiletten wordt afgestemd op de individuele behoefte van het kind. De ouderen kinderen bepalen dat helemaal zelf. Onder het eten mogen ze echter niet van tafel voor toiletbezoek. Helaas blijkt dit moeilijk te zijn. Bij een  ‘ongelukje’ wordt het kind zonodig getroost en geholpen. Voor de kleuters is er altijd wat reservekleding op school. Eventuele negatieve reacties van andere kinderen worden niet getolereerd. De TSO-medewerker leert kinderen begrip en respect te hebben voor elkaar.

HYGIËNE

Goede lichamelijke verzorging en hygiëne zijn belangrijk voor de gezondheid van het kind. De kinderen wordt geleerd dat hygiëne hoort bij bepaalde activiteiten en op vaste momenten, zodat het een gewoonte wordt. Bijvoorbeeld handen wassen voor het eten en na gebruik van het toilet.

DE MIDDAGPAUZE

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden om 11.25 uur uit de klassen gehaald volgens de presentielijsten. De groepen 1 en 2 gaan altijd onder begeleiding van een TSO medewerker naar het lunchlokaal.  Groep 3 gaat tot de herfstvakantie onder begeleiding naar het lunchlokaal. Na deze vakantie komen en gaan zij zelfstandig. Groep 4 komt en gaat altijd zelfstandig naar het lunchlokaal. De TSO medewerker gaat echter altijd de groepen 3 en 4 langs om de namen op te noemen van de overblijfkinderen. Dit om misstanden te voorkomen. De namen van de kinderen worden gecontroleerd  om te kijken of een ieder aanwezig is. Als kinderen niet verschenen zijn, wordt dit gecontroleerd met het thuisfront. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen en gaan zelfstandig vanaf 12.00 uur. Zijn deze kinderen om 12.15 uur nog niet binnen dan wordt er contact gezocht met het thuisfront.

ETEN EN DRINKEN

Eten is een sociaal gebeuren waarbij een gezellige sfeer aan tafel stimulerend werkt. Op de TSO wordt de kinderen geleerd basale tafelmanieren in acht te nemen, zoals: tijdens het eten aan tafel blijven zitten, niet met volle mond praten, niet boeren, niet plukken aan de boterham, geen tassen op tafel, niet spelen, enz.

De 1e boterham brengen de leidsters rond, daarna mogen ze brood bij ons aan tafel komen halen. Het drinken krijgen zij ook aangeboden door de leiding. Hebben zij daarna nog dorst, mogen zij zelf nog siroop inschenken of een kopje thee.

De 1e boterham is in principe bruin en wordt belegd met worst of kaas. Er is keuze uit: bruin en wit brood, boterhamworst, salami, smeerworst, smeerkaas, kip, kaas, jam, appelstroop, honing, pindakaas, duo, gewone melkpasta.

De keuze bij het drinken bestaat uit: melk, thee, chocomelk, fristi, appelsap, siroop.

Er wordt tomaat en komkommer uitgedeeld, net als crackers en ontbijtkoek. Max. 2 crackers en 1 plak ontbijtkoek. Brood mogen de kinderen onbeperkt eten. Een snoepje na het eten hoort er natuurlijk ook bij.

Met de groepen 1 t/m 4 gaan wij om 11.30 uur eerst spelen tot 11.55 uur. Dan gaan wij naar de wc, handen wassen en daarna aan tafel zitten. De leiding loopt langs met mandjes brood waaruit de kinderen kunnen kiezen. Het drinken wordt ook door de leiding gegeven.

De groepen 5 t/m 8 komen om 12.00 uur binnen en melden zich en gaan handen wassen. Zij schenken zelf drinken in en lopen langs de tafel waar zij een boterham kunnen vragen.

Alle kinderen halen hun tweede boterham zelf. Dit geldt ook voor het drinken.

Om 12.25 uur stoppen wij met brood en gaan over op de crackers.

Om 12.35 is de lunch klaar en gaan alle kinderen naar buiten als het weer het toelaat. Altijd is er begeleiding bij het buitenspelen. 

Sommige kinderen hebben moeite met eten. De TSO-medewerker probeert het kind dan te stimuleren om toch wat te eten. Soms is positieve aandacht voldoende, maar als het nodig is worden er ook grenzen gesteld. Tijdens de TSO letten de medewerkers erop dat de kinderen drinken en minstens 1 boterham eten, tenzij met de ouders anders is afgesproken. Het kan best een keer gebeuren dat een kind zich niet zo lekker voelt en daarom niet wil eten. Waar nodig wordt er contact gezocht met het thuisfront. Is een kind echt ziek, dan zal de TSO-medewerker contact zoeken met de ouders en de leerkracht. Het is belangrijk dat we weten waar de ouders te bereiken zijn.  Mocht een van de ouders van telefoonnummer wijzigen, dan wordt de TSO daarvan graag op de hoogte gebracht.

Om de zelfredzaamheid en de verantwoordelijkheid te stimuleren ruimen de kinderen zoveel mogelijk zelf op als ze geknoeid hebben. Ook ruimen ze zelf hun eigen spullen op.

WENNEN

Om vooral de kleuters de mogelijkheid te bieden om te wennen, zal de TSO-medewerker de eerste paar keer een extra oogje in het zeil houden. Voor de ouders is het een prettig idee te weten dat hun kind de eerste keren even extra aandacht krijgt. Ouders zijn met hun kinderen altijd welkom even kennis te komen maken en ouders zijn van harte welkom een boterhammetje mee te eten. Nieuwe kinderen proberen we altijd aan een klasgenootje, vriendje of vriendinnetje, broer of zus, te koppelen, zodat ze een vertrouwd iemand bij zich aan tafel hebben. Kinderen gaan op deze manier sociaal met elkaar om en ze vinden het vaak nog erg leuk ook.

ONTSPANNING

TSO “Het Kindereetcafe” wil echt vrije tijd zijn voor de kinderen en streeft geen speciale leerdoelen na. De TSO biedt de kinderen de ruimte om van elkaar te leren. Het sociale contact bevordert de TSO-medewerker door samen te drinken en te eten, samen te spelen. Door het werken in een gemengde groep leren kinderen spelenderwijs om samen te werken met anderen, elkaar te helpen, zich aan de regels te houden en te wachten op hun beurt. Ook worden ze gestimuleerd in hun eigen zelfstandigheid door zoveel mogelijk zelf een oplossing te zoeken voor eventuele conflicten. Dit vergroot hun zelfvertrouwen. Een belangrijk punt hierbij is het helpen verwoorden van gevoelens en emoties.  Grof taalgebruik wordt niet getolereerd en, zonder dit extra veel aandacht te geven, gecorrigeerd.  Pestgedrag wordt niet getolereerd. Bij ernstig of herhaaldelijk wan- en/of pestgedrag wordt er contact gezocht met het thuisfront. In overleg met ouders en school kan er zelfs besloten worden tot het weigeren van toegang tot de TSO van het desbetreffende kind.

De TSO medewerker stuurt, corrigeert of bemiddelt als dit nodig is en ziet er op toe dat er geen kinderen worden buitengesloten. Voor de TSO is het belangrijk dat de kinderen leren juist om te gaan met het speelgoed van anderen. Hierbij gaat het niet alleen om het gebruik ervan maar ook het opruimen en eventueel schoonmaken. Zo deelt ieder kind mee in de verantwoordelijkheid voor de verzorging van de materialen. Kinderen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Aan de afspraak ‘Eerst zelf je speelgoed opruimen voordat je iets anders gaat doen’, moet iedereen zich houden.

Na het eten is er een half uurtje de tijd om te spelen met elkaar. In principe wordt er vanuit gegaan dit buiten door te brengen. Wij houden ons ook aan de schoolregels met buitenspelen. De TSO zorgt ervoor dat het schoolhek gesloten is tot 13.00 uur. Om 13.00 uur gaan wij met de groepen 1 en 2 naar het afgeschermde pleintje bij de schommels nog wat spelen tot 13.05 uur. Dan worden de kleine kinderen naar binnen gebracht. Op deze manier kunnen wij de kleintjes beter in de gaten houden, aangezien het schoolplein volstroomt met de rest van de leerlingen van de school. Vanaf 13.00 komt er pleinwacht van de school naar buiten om een oogje in het zeil te houden. De school neemt het dan over van de TSO. Groep 3 t/m 8 gaat vanaf 13.00 uur haar eigen gang. Zodra de schooldeuren geopend zijn, kunnen zij zelfstandig naar binnen. In het nieuwe schooljaar brengen wij tot de herfstvakantie de kinderen van groep 3 nog wel naar de klas terug. Hetzelfde idee als met halen dus. Dit zou anders een te grote overgang voor hen zijn.

Buitenspelen

De kinderen vermaken zich zelfstandig. De TSO mag geen gebruik maken van het buitenmateriaal van de school. Zij hebben het klimrek tot hun beschikking. De zandbak mits deze niet afgedekt is. Zij vermaken zich met tikkertje, springtouwen, elastieken en voetballen. Er is altijd begeleiding bij het buitenspelen.

Binnenspelen

In het lunchlokaal kunnen de kinderen volop kleuren, knippen en plakken. Allerlei bordspelletjes en puzzels hebben zij tot hun beschikking. Sjoelen en gewoon lekker dansen op de muziek. De zandtafel op de gang is ook populair bij de kinderen.

Is de gymzaal vrij dan heeft de TSO die ook tot haar beschikking. Daar maakt de TSO echter geen gebruik van het spelmateriaal. Deze verantwoordelijkheid is te groot. De kinderen dansen en springen en doen stopdanstikkertje.

 

 

 

AANDACHT VOOR LEEFTIJDVERSCHIL

De kinderen binnen de TSO variëren enorm in leeftijd.

De TSO medewerkers houden rekening met dit grote verschil in leeftijd. Daarom is gekozen voor de tijden die er staan voor het eten. De jongste kinderen worden meer begeleid bij de lunch. Ook in het aanbod en het begeleiden van een spel of activiteit, is er aandacht voor het verschil in behoefte bij de verschillende doelgroepen. De TSO-medewerker waakt ervoor dat ieder kind voldoende ruimte krijgt om zijn/haar spel te spelen. De TSO-medewerkers stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen, afgestemd op het ontwikkelingsniveau.

Door het samen spelen in de groep leren de kinderen spelenderwijs samenwerken met anderen en het maken van afspraken. Ook worden de kinderen gestimuleerd in hun zelfstandigheid door zoveel mogelijk zelf een oplossing te zoeken voor eventuele problemen.

RUIMTE

Tijdens de TSO wordt gebruik gemaakt van ruimten van de school. Het Kindereetcafé beschikt over een eigen lokaal op de begane grond. Dit lokaal staat tot onze beschikking van 11.00 uur tot 13.30 uur. De ruimte is zo ingedeeld met lange rijen tafels voor een betere indeling en zoveel mogelijk ruimte te bieden voor de hoeveelheid kinderen. De groepen 1 en 2 zitten bij elkaar aan tafel. De groepen 3 en 4 zitten bij elkaar aan tafel. De groepen 5 t/m 8 schuiven later bij aan een aparte tafel. De TSO medewerkers zitten bij elkaar aan een grote tafel voor in de ruimte waar de kinderen langs komen voor een boterhammetje.

De spullen die voor de kinderen bedoeld zijn, liggen zoveel mogelijk op ooghoogte en binnen handbereik. Echter onder begeleiding kunnen zij spelmateriaal uit de kast halen. Er wordt voortdurend  op de veiligheid binnen de ruimte gelet.

 

COMMUNICATIE

Juiste en goede communicatie staat bij de TSO hoog in het vaandel. Goed overleg is belangrijk en bevordert een prettig werkklimaat. De communicatie met ouders  loopt rechtstreeks  via de coördinator van de TSO en de desbetreffende ouder. Deze lijn is kort en duidelijk. Zijn er klachten, opmerkingen en /of vragen dan gaat dit via de coördinator van Het Kindereetcafé. Uiteindelijk staat de school los van de TSO en is het voor een ieder heel duidelijk waar te zijn voor eventuele vragen en/of opmerkingen. TSO ‘Het Kindereetcafé’ hecht veel waarde aan de privacy van ouders en hun kinderen. De TSO-medewerker gaat daarom zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens. Zowel ouders en TSO-medewerkers zijn verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het tijdig af- en aanmelden van kinderen, het op tijd verstrekken van relevante informatie etc. Ouders hebben altijd de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met de coördinator van de TSO.

 

 

INSPRAAK OUDERS

Ouders hebben, via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, instemmingsrecht over hoe de overblijf geregeld wordt.  Ouders betalen voor deze voorziening. Eventuele prijswijzigingen worden ter instemming  voorgelegd aan de oudergeleding van de MR.

De TSO onderhoudt goed contact met de directie van de school, leerkrachten en de MR.  Tijdens dit overleg kunnen de aandachtspunten vanuit het schoolteam en van de ouders besproken worden. Deze goede vorm van communicatie draagt bij aan optimalisering van de TSO. De TSO heeft regelmatig met alle TSO-medewerkers overleg over de gang van zaken tijdens uitstapjes. Dit bevordert ook de positieve sfeer in de groep zodat wij iedere dag met veel enthousiasme de kinderen mogen ontvangen in  ‘Het Kindereetcafé ’. De TSO-medewerkers volgen de aangeboden deskundigheidsbevordering zodat de TSO  ‘Het Kindereetcafé’  verantwoord en bij de tijd blijft.

De volgorde van handelen door de TSO-medewerker in bepaalde situaties staat beschreven in diverse procedures/werkinstructies/reglementen van de school. Te denken valt dan aan; ongevallen, brand, pesten en vermissing van een kind. Het calamiteiten plan van de school is apart bijgevoegd.

OVEREENKOMST SCHOOL – LEIDING KINDEREETCAFÉ

De coördinator heeft de leiding over het  Kindereetcafé. Zij heeft een groot aantal taken: het voeren van de administratie, het inkopen van de lunch, het innen van betalingen, het maken van de roosters en het werven van vrijwilligers.  Zij regelt de vervanging bij ziekte (ook van haarzelf) en heeft daar afspraken over met haar medewerkers.  Zij is tevens het aanspreekpunt voor de directeur, het team, de ouders, de overblijfkrachten en de kinderen.
Jaarlijks wordt er met haar een overeenkomst aangegaan voor de looptijd van een schooljaar voor het uitvoeren van de tussen schoolse opvang. Jaarlijks vindt er een tevredenheids-evaluatie plaats voor beide partijen en worden prijsafspraken gemaakt voor het komende schooljaar.

 

April 2013

Simone Hoorweg,  coördinator TSO Het Eetcafé

Anja Leeuwenhoek, directeur openbare dalton basisschool “De Bever”