Jonge Risico KinderenSBO Het Kompas biedt onderwijs aan in een groep van zgn. Jonge Risico Kinderen. 

Kinderen die om wat voor reden dan ook niet geplaatst kunnen worden op een basisschool en waarbij men nog onvoldoende zicht heeft op de juiste school voor het kind. We spreken dan ook vaak over een observatiegroep. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen. In de klas zijn altijd een leerkracht en een onderwijsassistent aanwezig. De school kan indien wenselijk Cesartherapie en logopedie in het schoolaanbod opnemen. Samen met diverse deskundigen, een orthopedagoog, een maatschappelijk werker, een schoolarts en de intern begeleiders van de school maakt de leerkracht een handelingsplan voor het kind. In dit plan wordt aangegeven wat er nodig is om de ontwikkeling van het kind optimaal te kunnen stimuleren. Bij het vaststellen van dit plan spelen de ouders en belangrijk rol. Door de ontwikkelingen van het kind te volgen en met elkaar te bespreken krijgen we een goed beeld van het kind en kan er naar een passend vorm van onderwijs gekeken worden. Soms worden ook externe deskundige geraadpleegd. Alles in overleg en samen met ouders. 

Als het kind 6 of 7 jaar is wordt een besluit genomen over de volgende stappen. Soms kan het kind op SBO Het Kompas blijven, soms is een andere vorm van onderwijs ( een gewone basisschool of een speciale basisschool) nodig. Plaatsing in de JRK groep kan alleen gebeuren na het afgeven van een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Kijk u onder het kopje "hoe kan ik inschrijven" voor meer informatie.